T. Shou

Hou, C., Zeng, L., Yan, M., Fang, Q., & Shou, T. (2000). The detection of disparity evoked potentials in anisometropes. Zhonghua Yan Ke Za Zhi, 36(4), 278-81.
Hou, C., Fang, Q., Zeng, L., Yan, M., Shou, T., & Li, P. (1995). The analysis of static disparity evoked potentials by different disparity stimuli in normal vision subjects. Chinese Journal Of Ocular Fundus Disease, 11(3), 155-58.
Hou, C., Zhang, X., Fang, Q., Shou, T., Zeng, L., Yan, M., et al. (1995). The analysis of disparity evoked potentials by a new form of static random-dot stereograms. Yan Ke Xue Bao, 11(1), 48-52.