Sheng-hua Zhong

Ma, Z., Wu, J., Zhong, S. -hua, Jiang, J., & Heinen, S. J. (2019). Human Eye Movements Reveal Video Frame Importance. Computer, 52(5), 48–57. 10.1109/MC.2019.2903246 (Original work published 2019)